KONKURSI I PIKTURËS “STAMBOLLI I ËNDRRAVE TË MIA”

07/03/2016

KONKURSI I PIKTURËS

“STAMBOLLI I ËNDRRAVE TË MIA” 

 

A.  TEMA DHE QËLLIMI:

Instituti “Junus Emre”, Qendra Kulturore Turke Shkodër, nëpërmjet  konkursit të

pikturës me temë “Stambolli i ëndrrave të mia” kontribuon:

1.   Në njohjen e Turqisë nga artistët shqiptarë, përmes akumulimit historik, kulturor dhe artistik

2.   Nxit dhe motivon artistët për një krijimtari origjinale

3.   Mundëson bashkëveprim kulturor ndërmjet dy shteteve.

 

A.  KATEGORITË

Konkursi do të zhvillohet në tre kategori.

1.   Kategoria e parë: Mosha 15-18 vjeç

2.   Kategoria e dytë: Mosha 19-23 vjeç

3.   Kategoria e tretë: Mosha 24 – e lart (profesionistët)

 

A.  ÇMIMET

1.   Tre çmimet e para të secilës prej kategorive do të gostiten me një shëtitje një javore

në Stamboll, me të gjitha shpenzimet e mbuluara (Akomodimi, avion, ushqimi, shëtitje).

1.    Për të gjitha kategoritë:

-Çmimi i Parë: Aparat Fotografik

-Çmimi i Dytë: Ipad

-Çmimi i Tretë: Orë dore

 

1.   10 punimet më të mira të secilës prej kategorive do të ekspozohen në Shkodër, në një ndër galeritë e Stambollit dhe në vende të tjera të përcaktuara nga Instituti “Junus Emre”.

2.   Kategoria “profesionistët” në Galerinë e Arteve Shkodër

 

A.  KRITERET E PJESËMARRJES

 

1.   Konkursi është i hapur për të gjithë artistët sipas kategorive të përcaktuara në pikën  B,  përjashtuar këtu punonjësit e Institutit “Junus Emre”, kushërinjtë e parë të punonjësve të Institutit “Junus Emre”, anëtarët e jurisë dhe kushërinjtë e parë të anëtarëve të jurisë.

2.   Në konkurs mund të marrin pjesë vetëm shtetas shqiptarë.

3.   Çdo pjesëmarrës mund të konkurojë vetëm me një punim.

4.   Punimet konkuruese nuk duhet të jenë prezantuar  më parë në ndonjë konkurs apo ekspozitë.

5.   Teknika e punimeve pjesëmarrëse në konkurs është e lirë (ngjyra vaji, akrilik, akuarel, tempera, etj.)

6.   Përmasat nuk duhet të kalojnë kufirin 70 cm x 100 cm.

7.   Punimet në letër duhet të dorëzohen me kornizë.

8.   Dokumenti (EK-1) me gjeneralitetet, të dhënat mbi konkuruesin si dhe me nënshkrimin e pranimit të kushteve të pjesëmarrjes do të dorëzohet në një zarf të mbyllur bashkangjitur punimit. Çdo punim do të shoqërohet me etiketën (EK-2) që identifikohet në të cilën zënë vend emri mbiemri i artistit, datëlindja, titulli, teknika dhe përmasat e punimit.

9.   Nëse mësohet që pjesëmarrësi i shpërblyer me çmim fitues ka vepruar në kundërshtim me rregulloren dhe deklaratën, atij i hiqet çmimi i fituar dhe çdo lloj përfitimi që rrjedh prej tij.

10.               Pesë punimet më të mira duke përfshirë këtu edhe punimet fituese nuk do t’i rikthehen pjesëmarrësit dhe çdo e drejtë autorësie do i përkasë Institutit “Junus Emre”, Qendra Kulturore Turke Shkodër. 

 

1.   Tre punimet e shpërblyera me çmim fitues të secilës prej tre kategorive dhe punimet e vlerësuara si të denja për t’u ekspozuar do të ekspozohen në vende të përcaktuara nga Instituti “Junus Emre”.

2.   Instituti “Junus Emre” Qendra Kulturore Turke Shkodër është ideator, drejtues dhe mbështetësi financar i këtij organizimi. Çdo lloj autorizimi dhe iniciative i përket drejtorisë së institutit.

3.   Pjesëmarrësi pranon dhe deklaron se punimi i dërguar për pjesëmarrje në konkurs është vepër e tij individuale.

A.  JURIA  DHE KURATORI I EKSPOZITËS

1.   Prof.Dr.Süleyman Saim TEKCAN

2.   Prof.as. Ikbale KALAJA (BUSHATI)

3.   Drejtor i GKA Artan SHABANI

4.   Ylli DRISHTI (Kurator)

Vendimi i jurisë është i pakontestueshëm.

 

A.  SPONSORË DHE MBËSHTETËS

B.  Ambasada Turke në Tiranë

C.  Bashkia e Stambollit

D.  Ministria e Kulturës dhe e Turizmit (Shqipëri)

E.  Departamenti i Artit në Shkodër ( FSHE, Universiteti i Shkodrës “L. Grakuqi”)

F.   Turkish Airlines

G.  Bashkia Yskydar  (Stamboll)

H.  Bashkia Bajrampasha (Stamboll)

 

A.  AFATI I APLIKIMIT DHE VENDI I DORËZIMIT TË VEPRAVE

1.   Data e fundit e aplikimit dhe e dorëzimit të punimit është  6 Qershor 2016.

2.   Çdo punim i dorëzuar pas kësaj date nuk do të merret në vlerësim.

3.   Punimet, bashkë me formularin e aplikimit të plotësuar pa mangësi, mund të dërgohen dorazi ose me postë në Institutin “Junus Emre” Qendra Kulturore Turke Shkodër deri më datë 6 Qershor 2016, ora 17.00.

4.   Ditën e dorëzimit të aplikimit dhe të dorëzimit të punimit pranë Institutit “Junus Emre” Qendra Kulturore Turke Shkodër, aplikanti duhet të firmosë që pranon kriteret e konkurimit.

 

A.  SHPALLJA E REZULTATEVE

Kandidatët e përzgjedhur si fitues nga vlerësimet e jurisë, do të shpallen më datë 13

Qershor 2016 në ceremoninë e shpërndarjes së çmimeve.

1.   CEREMONIA E SHPËRNDARJES SË ÇMIMEVE

Çmimet fituese dhe çertifikatat pjesëmarrëse të kandidatëve, punimet e të cilëve janë vlerësuar si të denja për ekspozim do të dorëzohen më datë 13 Qershor 2016, ora 19:30 në Galerinë e Arteve Shkodër.

I urojmë suksese të gjithë artistëve pjesëmarrës.

 

A.  KALENDARI I KONKURSIT

 

1.   Fillimi i Konkursit (Shpallja)                                  : 03.02.2016

2.   Data e Fundit e Pranimit të Punimeve                  : 06.06.2016

3.   Vlerësimi i Jurisë                                                    :07-12.06.2016

4.   Ceremonia e Çmimeve                                            : 13.06.2016

5.   Ekspozimi                                                               : 13.06.2016 - 17.06.2016

 

SEKRETARIA PËR KONKURSIN:

Verzana Nikshiqi

TEL : +355 67 410 34 49

 

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ İŞKODRA TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

INSTITUTI “JUNUS EMRE“ - QENDRA KULTURORE TURKE SHKODËR

 Rruga Don Bosko, Nr.21 Shkodër | Tel:+355 222 54 632 | E-posta:iskodra@yee.org.tr

Facebook/yeeshkodra         twitter/ yeeiskodra

 

 EK - 1

 

KONKURSI I PIKTURËS

“STAMBOLLI I ËNDRRAVE TË MIA”

SHKODËR, 2016

 

Emri, Mbiemri                      :

Vendlindja                            :

Datëlindja                             :      

Diplomimi i Fundit               :

Profesioni                              :

Adresa                                   :

Telefoni shtëpi/punë             :

Cel                                         :

E-mail                                    :

 

Pajtohem me të gjitha dispozitat e listëpjesëmarrjes së konkursit të pikturës me temë “Stambolli i ëndrrave të mia” të organizuar nga Instituti “Junus Emre” Qendra Kulturore Turke Shkodër.

 

Data:

Nënshkrimi:

 

EK - 2

KONKURSI I PIKTURËS

“STAMBOLLI I ËNDRRAVE TË MIA”

SHKODËR, 2016

 

Emri, Mbiemri i Artistit          :

 

TË DHËNA MBI VEPRËN

Titulli                                     :

Teknika                                  :

Përmasat                               :

Data e Dorëzimit                    :

Nënshkrimi                            :

Klikoni ër  kushtet e pjesemarrjes dhe formularin e aplikimit